Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O rychle měnící se budoucnosti se velmi často diskutuje a je čím dál větší snaha předvídat

dovednosti, které budou pro život potřeba. Tyto dovednosti  se rychle mění, proto je nutné se soustředit na ty, které posílí lidskou jedinečnost.

Začíná to u objevování a rozvoji vlastních talentů přes schopnost komunikovat a spolupracovat s druhými. Zvídavost je zodpovědná za většinu vědeckých a technologických objevů.  Abychom se v

množství dat a informací dokázali vyznat, zvyšuje se důležitost kritického myšlení.

Pracovní trh se neustále proměňuje a s nastupující technologickou revolucí zaniká mnohem více pracovních míst než tomu bylo kdy v historii. Vznikají nové pracovní pozice, které prostoupí naší ekonomiku a ukrojí významnou část trhu.

Stále intenzivněji se hovoří o 4. průmyslové revoluci, která přináší na náš trh automatizaci a robotizaci. Díky robotům a nejrůznějším automatickým systémům včetně inteligentního SW zmizí v několika následujících letech miliony pracovních míst po celém světě a místo nich vzniknou nové.

Jak bude vypadat práce v příštích následujících letech a na jaká pracovní místa se ideálně

připravit?

Přinášíme vám školení, které posílí požadované dovednosti a kompentence v oblasti nejžhavějších a nejžádanějších témat.

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

KONTAKTUJTE NÁS

 • Management změny

  Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace. Řízení změn navazuje na obecný management, staví na sociální psychologii a organizačním chování, používá sociotechniku a dotýká se také kultury organizace.

   

  V čem vám může pomoci MZ?

  Změny jsou základní charakteristikou života organizací, které se musí umět vypořádat zejména s rychlými změnami okolního prostředí.

  Z tohoto  vyplývá vyšší důraz na řízení v proměnlivém prostředí a management se tím stává z velké části řízením změn.

   

  Základní typy změn, se kterými se každá firma, organizace či tým musí vypořádat, jsou: rozvojové, strategické změny nebo provozní změny. Jak změny zavádět efektivně a účelně naučíme v kurzu.

   

  Anotace:

  Jak efektivně zavádět změny.

  Fáze změny

  Seznámení se s principy procesního řízení

  Sestavení transformačního týmu

  Trénování práce s procesy

  Příprava ukazatelů

  Seznámení pracovníků se změnou

  Výběr pracovníků, kteří ponesou informace o změně

  Praktický souběh obou systémů, procesů

  Formální změna a zavedení změny do procesů trvalé organizace

 • Kritické myšlení

  Future of Jobs řadí kritické myšlení na druhé místo dovedností, které budou v roce 2021 nejžádanější

  na trhu práce. Potřeba pracovat s velkým množstvím informací a nutnost dělat mnoho rozhodnutí pod tlakem vyžaduje dovednost efektivně posuzovat kvalitu informací a porovnávat alternativní volby –tedy kriticky myslet.

   

  Proč používat kritické myšlení? Je důležitější IQ, EQ nebo RQ?  Kriticky myslet, lze se to naučit?

   

  Naše mysl podléhá klamům.

  Selektivní vnímání ovlivňuje rozhodovací procesy.

  Nastavení mysli má vliv na výběr řešení.

  Kriticky myslet lze naučit.

  Kritické myšlení je dovednost stejně jako třeba hra na piano. Nikdo se nenarodil a uměl hrát nebo kriticky přemýšlet. Oboje dovednosti  se ale jde naučit, pokud víme jak a věnujeme tomu dostatek času a úsilí. Kritické myšlení navíc ani přímo nesouvisí s inteligencí. Často se můžeme setkat s lidmi, kteří jsou chytří (mají vysoké IQ), ale nepřemýšlí kriticky (mají nízké RQ – Racionální kvocient). Na našich školeních učíme nástroje a metody rozvoje kritického myšlení a RQ.

   

  Anotace:

  Vnímání a nastavení mysli.

  Techniky kreativního myšlení.

  Rozhodovací proces.

  Analýza argumentů.

  Základy logiky.

 • Digitalizace ve výrobě

  Digitalizace radikálně mění tvář výrobních firem.

  Digitální továrny transformují výrobu, zavádějí inovativní technologie a hledají zaměstnance se zásadně odlišnými typy kvalifikací.

  Tyto nové digitální továrny vznikají, aby vyráběly vysoce přizpůsobené produkty a systémy na míru zákazníka.

   

  Přední výrobní společnosti zavádějí řadu klíčových technologií digitalizaci výroby i celého dodavatelského řetězce.

  Mezi ně patří řešení:

  pro analýzu velkých dat BIG DATA,

  komplexní plánování v reálném čase a konektivita,

  autonomní systémy,

  digitální twinning…

   

  Řízení výkonnosti aktiv přináší:

  Proces a zlepšování kvality

  Optimalizace zdrojů

  Optimalizace dodavatelského řetězce

  Obchodní metrika

  Snížené prostoje, snížené náklady

  Zvýšený výnos, produktivita, doba provozuschopnosti a výnosy s nižšími náklady

  Vyšší bezpečnost, nižší náklady, lepší využití majetku

  Lepší včasné dodávky, snížené náklady na zásoby a méně událostí mimo sklad.

   

  Anotace:

  Klademe otázky?

  Jaké jsou vaše konkrétní potřeby, co chcete optimalizovat?

  Výroba, Logistika, Sklad predikce dodávek, náhradní díly, optimalizace Just in Time, Optimalizace výrobků s největší marží, Kvalita, Rychlost výroby (lead time), Odpad (scratch), výpadky (OEE), utilizace lidí, zpracování výrobků optimalizace lidí, strojů, prostoje rekonfigurace stroje, plánování odstávky….

  Digitální strategie

  Jaké jsou technologické možnosti

  IoT a sběr dat

  SW  a projení mezi sebou

  SW dodavatelsko-odběratelský řetězec

  Big data a jejich zpracování na úroveň reakce

  Postup implementace

 • Lean management

  Lean je soubor metod řízení, který je založen na několika základních principech. Primárně jde o

  snahu celé organizace trvale se zlepšovat ve všech oblastech, setrvat v nastavených změnách,

  zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit efektivitu a tím získat dlouhodobou a ekonomicky návratnou investici, kdy se primárně bere v potaz co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka.

   

  Proč používat lean management?

  Výrobní společnost chce zlepšovat procesy s ohledem na efektivitu celého procesu od dodavatele po

  zákazníka.

  Hledají se potencionální příležitosti pro zlepšení výrobních procesů.

  Je potřeba definovat úzká místa ve výrobním procesu při řešení konkrétních problémů.

  Stanovování priorit pro zlepšovatelské aktivity.

  Naučíte se filozofií lean managementu - neustálému zlepšování.

   

  Anotace:

  Filozofie lean managementu “Štíhlá výroba, štíhlé metody”

  Oblasti aplikace lean managementu

  8 typů ztrát

  Toyota production System House

  Zásady pro implementaci TPS

  Nástroje a principy pro zavedení

  Cyklus zlepšování

  Management toku hodnot

  JUST IN TIME

  Systém tahu

  TQM

  Štíhlé pracoviště 5S

  SMED

  TPM

 • Efektivní komunikace

  Naučit se dorozumět s kolegy v pracovním týmu

  (s nadřízenými, s podřízenými i s obchodními partnery) a pozitivně na ně působit.

  Formulovat své myšlenky, sdělovat obsah vhodnou a přiměřenou formou, umět poznat komunikační styl partnerů a přizpůsobit se mu, vědomě používat techniky aktivního naslouchání, prolamovat bariéry v komunikaci, vyhnout se základním komunikačním chybám, číst řeč těla.

   

  Anotace:

  Identifikace základních prvků komunikačního procesu - co si sdělujeme.

  Verbální klíče.

  Neverbální klíče.

  Význam kontextu.

  Sebereflexe a sebemonitorování, jako základ rozvíjení komunikačních dovedností.

  Funkce neverbální komunikace.

  Kanály neverbální komunikace.

  Vliv kultury a pohlaví na neverbální komunikaci.

  Směry v komunikaci (bariéry horizontální, vertikální, kulturní, jazykové).

  Bariéry v komunikaci.

  Teritoriální obrana.

  Mechanismy vzniku bariér.

  Uvědomění si vlastních bariér, význam zpětné vazby.

  Umění naslouchat a umění sdělovat (aktivní naslouchání: empatie, povzbuzení, objasnění, parafrázování, shrnutí, ocenění).

  Nedirektivní rozhovor.

  Vyhýbání se komunikačním pastím.

  Pravidla vedení dialogu: volné informace, sebeodhalení, otázky, pauzy, mlčení.

  Získávání a udržování pozornosti a důvěry.

  Technika zrcadlení.

  Využití dominantních smyslových modalit v komunikaci.

  Vyjednávání

   

 • Řízení emocí a sebereflexe • Myšlenkové mapy - efektivní manažerský nástroj

  Jednoduchý nástroj pro úspěšné řízení firmy a procesu. Kvalitní firemní řízení vyžaduje dokonalou

  znalost procesu a jejich fungování. K jejich nastavení používají manažeři, kteří jsou o krok napřed myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy vám pomohou vidět věci komplexně. Zapeklitý problém, který se zdá neřešitelný, se najednou promítne do přehledné struktury. Řešení z jednoduché kresby vyplyne samo. Myšlenkové mapy můžete využívat i v osobním životě.

   

  Myšlenkové mapy vám mohou pomoci:

  Získat dovednosti řízení které jste dosud neměli.

  Uvědomit si jak mohou myšlenkové pomoci zrovna vám.

  Rozvinout schopnosti kreativního myšlení a efektivního plánování.

   

  Anotace:

  Mozek a jeho fungování.

  Princip tvoření myšlenkové mapy.

  Výhody a nevýhody tvorby myšlenkových map.

  Praktická ukázka využití myšlenkových map u projektů vaší společnosti.

  Myšlenkové mapy vs. klasické poznámky. Co vítězí a proč?

 • Enterprice design thinking

  Jak postavit produkty a služby tak, aby je uživatele chtěli?

  Design není jen o tom, aby to co vytváříte dobře vypadalo, ale i dobře fungovalo a také o úžasném zážitku uživatele. Právě tomu se věnují různé metodiky designových přístupů – např. HCD (Human Centered Design - design zaměžený na člověka), design sprinty nebo právě enterprise design thinking.

  Enterprise design thinking představuje sadu vybraných nástrojů, které lze využít při tvorbě vašich produktů a služeb. Zahrnuje poznání a pochopení jak uživatel funguje, definování vhodných oblastí

  pro design nebo re-design, ideační techniky pro generování nápadů a jejich prioritizaci, vytváření prototypů a jejich testování. Designový proces je součástí širšího pohledu na vývoj pruduktu nebo

  služby. Úzce souvisí s výzkumem uživatelů, lean-startup přístupy a agilním vývojem produktů a služeb.

  Celý proces je o zážitku, a proto i vy si vyzkoušíte jednotlivé artefakty na praktických příkladech.

   

  Proč používat enterprise design thinking?

  Pomůže vám vytvořit produkt nebo službu, kterou budou uživatelé opravdu používat.

  Ušetří vám náklady vývoje zbytečného produktu/služby.

  Otevře vám obzory přemýšlení o vašem produktu/službě.

  Dokáže sladit produktový tým.

  Získáte důležité informace pro budoucí rozhodnutí a další rozvoj produktu/služby.

   

  Anotace:

  Základní principy designových přístupů.

  Nástroje pomáhající poznat uživatele. (hands-on) (persona, empatická mapa, as-is scénáře, definování potřeby).

  Nástroje pro tvorbu a prioritizaci nápadů. (hands-on) (ideace, prioritizační matice, hill)

  Nástroje prototypování, způsoby prototypování a testování.

  (storyboarding, role-play, mock-up)

  Metodika z pohledu celkového pohledu na vývoj produktu/služby.

  (návaznost na výzkum, lean startup, agile)

  Jak pracovat s nástroji?

  (tipy a triky)

 • Projektový management

  Správný začátek je nezbytným předpokladem úspěšné realizace projektu, dobře sestavený

  a motivovaný projektový tým dokáže zázraky.

  Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý

  krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je nezbytně nutné. Také je důležité si hned

  na začátku uvědomit, jaký typ projektu vás čeká, a patřičně tomu přizpůsobit další postup. Tento kurz

  vám pomůže nastavit a realizovat projekt tak, aby dával smysl, aby splnil očekávání zainteresovaných

  stran a zajistil požadované přínosy.

   

  Co mi kurz přinese:

  Poznáte nové techniky a nástroje řízení projektů a zdokonalíte se v těch,které již využíváte.

  Zjistíte, kdo je pro projekt důležitý, co od projektu očekává a jak s ním během projektu komunikovat.

  Naučíte se vytvořit Logický rámec projektu.

  Naučíte se plánovat zdroje, finance, činnosti.

  Ověříte si, jestli řídíte projekty skutečně efektivně.

  Naučíte se plánovat projekt s rezervami pro případ nečekaných situací.

  Kurz je kombinací nutné teorie s příklady z praxe a praktických cvičení.

  Možnost sdílení zkušenosti s ostatními účastníky

   

  Anotace:

  Projekt, program a portfólio projektů

  Životní cyklus projektu

  Proč to vlastně děláme? (Business Case)

  O jaký typ projektu se jedná?

  Prostředí projektu a zainteresované strany

  Požadavky na projekt

  Řízení kvality

  Odhad času a nákladů

  Plánování projektu

  Řízení rizik - minimalizace hrozeb a maximalizace příležitostí

 • IoT

  Znáte „IoT = Internet of Things = Internet věcí“? Tyto rovnocenné pojmy můžete vídat v marketingových materiálech nejrůznějších firem zastupujících mnohé obory. Pro každého tento

  výraz může znamenat něco jiného. Existuje však několik klíčových „vlastností“, které si lze pod pojmem IoT představit. Představíme Vám Internet věcí tak, jak vás nad tímto tématem možná nenapadlo

  přemýšlet, od hardwaru, přes přenos dat až po zpracování v Cloudu.

  Myslíte si, že IoT je jen prázdný buzzword? Je to dost možné, ale na pozadí existují konkrétní technologie a služby, které mohou mít praktický užitek.

   

  IoT vám může pomoci:

  Automatizovat a řídit procesy

  Optimalizovat náklady

  Kontrolovat činnosti

  Aplikovat Průmysl 4.0 do praxe

  Nejste si jisti, zda i Vám IoT přinese přidanou hodnotu? Tyto i další otázky Vám v rámci absolvování školení budou osvětleny. Pomůžeme Vám identifikovat oblasti v rámci vašeho oboru činnosti, kde lze uplatnit Internet věcí.

  V rámci kurzu si vytvoříme lokální bezdrátovou síť, případně využijeme globálních telekomunikačních

  služeb. Ukážeme si nástroje, které umožňují velmi snadné propojení různorodých systémů. Naučíme

  vás s těmito nástroji pracovat tak, abyste je mohli začít používat i v rámci svého zaměření.

   

  Anotace

  Internet věcí v každodenním životě může mít mnoho podob.

  Je IoT jen Buzzword?

  Oblasti uplatnění IoT a představení jednotlivých technologií.

  Budeme si „Hrát“ – Praktické cvičení zaměřené na hardware – sítě – software.

 • Mozkový jogging

  Naše století je stoletím mozku. Abychom si udrželi dobré pracovní výsledky, ale i pohodový osobní život, je trénink mozku dnes už nevyhnutelnou záležitostí. Už dávno nestačí posilovat jen tělo, teď

  přichází na řadu mozek a práce na naší kognitivních schopnostech, jako je koncentrace nebo paměť. Poslední výzkumy ukazují, že každý den odumírá obrovský počet našich mozkových buněk.

  Je jen na nás, jestli se s tím smíříme, nebo začneme náš mozek aktivně trénovat.

  Během jednodenního školení mozkového joggingu jste seznámeni se základní teorií týkající se funkce našeho mozku, ale co je hlavní, vyzkoušíte si jeho trénink v praxi. K dispozici budete mít testy, hry a zařízení, které se pro trénink mozku využívají.

  Budete moci neprodleně pozorovat výsledky, zjistíte, v čem jste silní a v čem má naopak váš mozek

  rezervy.

   

  Mozkový jogging vám může pomoci:

  Rozvinout kreativní myšlení.

  Trénovat koncentraci, paměť a další kognitivní dovednosti.

  Naučit se pomocí tréninku mozku eliminovat stres.

  Načerpat zajímavé teoretické informace o mozku a jeho funkcích.

  Objevíte slabé a silné stránky a zjistíte, jak na sobě dále pomocí tréninku mozku pracovat.

  Naučíte se soustředit, když je to potřeba ke splnění úkolu.

  Naučíte se vypnout mozkovou aktivitu a efektivně odpočívat.

   

  Anotace

  O mozku teoreticky ale poutavě.

  Mozek a jeho stavba.

  Jak náš mozek doopravdy funguje.

  Rysové modely osobnosti.

  Lidská inteligence a její typy.

  Trénink mozku prakticky. Tréninkové aktivity k posílení kognitivních schopností.

  Aktivní procvičování mozku s programem Brain Jogging - jak na tom jsem a kde se mohu zlepšit.

  Trénování zapnutí mozkové aktivity a soustředění, vypnutí mozkové aktivity a relax.

 • Time management

  Time management (TM) je souhrn poznatků o plánování a uspořádání času. V modulu se stručně věnujeme vývoji této oblasti, seznámíme se s hlavními pojmy (poslání, vize, hodnoty, cíle, priority, návyky…), představíme si hlavní nástroje TM, konkrétní metody a techniky plánování a uspořádání času, popíšeme si nejčastější zloděje času a ukážeme si, jak je eliminovat.

   

  V čem vám může pomoci TM:

  Hlavními nástroji 4. generace time managementu jsou sebepoznání, vedení a

  řízení (sebe sama, svého týmu, oddělení atd. )

   

  Anotace

  Time management –  souhrn poznatků o plánování a uspořádání času.

  Self management – řízení sebe sama v čase, disciplína, vůle, sebe motivace, …

  Life management – prohloubení, či nadstavba time managementu 4. generace, uspořádání vlastního života.

  Nastavení cílů, nastavení akčních plánu

  Metody TM

  Myšlenková mapa metod TM

  Dovednosti v TM

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.