Asistence : +420 603 468 758

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou

 

 

EDU solution

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávání je celoživotní proces. Rozšiřte si své profesní portfolio a zvyšte své šance na trhu práce. Garantujeme vysokou odbornost lektorského týmu, dlouholetou zkušenost se vzděláváním a moderně vybavené prostory.

 

odborné kurzy

Odborné kurzy se vám představují rámcově, kurzy je možné upravit dle požadavků klientů obsahem i časovou dotací.

Kurzy  vede tým zkušených lektorů.

Obsahová náplň jednotlivých kurzů odpovídá nejnovějším trendům.

Při školení jsou využívány interaktivní metody a didaktické postupy.

 • Vzdělávání mistrů a teamleaderů

  Kurz je zaměřen na rozvoj klíčových osobnostních a profesních kompetencí s důrazem na osvojení specifických znalosti a dovedností v oblasti managementu se zaměřením na řízení provozu.

  Zaměření programu:

  •        komunikace a interpersonální dovednosti;
  •        vedení a řízení lidí;
  •        personální řízení;
  •        procesní řízení;
  •        dokumentace mistra
  •        právní minimum

  Kurz je možné absolovovat také jako akreditovaný viz Vedoucí provozu - mistr/mistrová

 • Procesní řízení ve výrobním podniku

  Kurz je zaměřen na porozumění podnikovým procesům. Naučí vás mapovat podnikové procesy v 6 základních krocích, připraví vás i na řízení procesních změn

  Obsah programu:

  •        co je podnikový proces jeho elementy a hodnoty;
  •        mapování procesů v 6 krocích;
  •        příklady podnikových procesů;
  •        předpoklady pro zavádění procesního řízení;
  •        ukázka tvorby podnikových procesů
 • Systémové řízení projektů

  Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je nezbytně nutné. Je důležité si hned na začátku uvědomit, jaký typ projektu vás čeká a  přizpůsobit  projektový postup. Tento kurz vám pomůže nastavit a realizovat projekt ve stanoveném čase, rozsahu a plánovanými zdroji.

  Zaměření programu:

  •        Definice projektu a jeho atributů;
  •        Životní cyklus projetku
  •        Cíle projektu a logický rámec projektu
  •        Předprojektové fáze
  •        Analýza prostředí projektu a zainteresované strany
  •        Vytváření plánu projektu a WBS
  •        Plánování průběhu projektu
  •        Teorie omezení a kritický řetězec
  •        Zdroje
  •        Plánování nákladů
  •        Organizace začlenění a projektové role
  •        Rizika v projektech
  •        Změny v projektu
  •        Metody týmové práce
 • Clienting

  Péče o zákazníka, založená na systematickém budování vztahu, konkurenční výhoda v oblasti podnikání a prodeje

  Vysoce interaktivní seminář se skládá z několika provázaných modulů a tvoří řetězec nové strategie.

  Obsah kurzu:

  •        Principy správné strategie při navozování obchodního raportu
  •        Provázání produktu a marketingové strategie
  •        Typologie zákazníků
  •        Clienting jako procesní řízení
  •        Clienting místo marketingu
 • Interní lektor

  Zahrnuje vzdělávání interních firemních lektorů a mentorů. Vzdělávací programy nabízíme interaktivní a šité na míru potřebám firmy.

  Obsah vzdělávacího modulu:

  •        Lektorská příprava
  •        Lektorské styly a metody
  •        Prezentační principy
  •        Problémové situace a lektorské chyby
  •        Interaktivita a interaktivní techniky ve výuce
  •        Metodologie zpětné vazby jako zrcadla pro lektora

  Kurz je možné rozšířit dle akreditovaného kurzu Lektor dalšího vzdělávání a připravit se na zkoušku z profesní kvalifikace dle NSK více viz Autorizované zkoušky

 • Manažer jako kouč

  Tento vzdělávací program je určen manažerům zejména ze střední úrovně řízení, vedoucím týmů a projektů.

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s technikou koučování a vytvořit základní dovednosti potřebné pro koučování.

  Účastníci se seznámí s procesem a technikami koučování, získají základní dovednosti potřebné pro koučování.

  Zaměření programu:

  •        podstata koučování
  •        komunikační kontinuum
  •        vědomí a odpovědnost
  •        interní motivace
  •        kvality kouče
  •        základy koučování
  •        cíle (krátkodobé i dlouhodobé)
  •        prověření reality varianty činností a alternativní strategie
  •        akční plán
  •        využití koučování při rozvoji a zlepšení výkonu
  •        bariéry při koučování a jak je překonat
 • Vedení a řízení

  Základem úspěchu je kvalita vedení a řízení firmy. Na osobnost vedoucích pracovníků jsou kladeny stále větší nároky z hlediska řízení, komunikace, vedení týmu, plánování apod.

  Zaměření programu:

  •        vymezení pojmů vedení a řízení
  •        personální managament
  •        osobní management
  •        tým, sestavení týmu, organizace pracovního týmu
  •        coaching – koučink
  •        personální pohovory
  •        porady
  •        delegování
  •        komunikační typologie
  •        správné a efektivní rozhodování
  •        práce se vztahy – vztahy na pracovišti
 • Vedení  porad

  Tento vzdělávací program je určen pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou pověřováni vedením porad.

  Účastníci se zdokonalí v přípravě porad a ve vedení porad, naučí se řídit průběh porady a diskuse, seznámí se s technikami podporujícími tvořivost při hledání řešení.

  Zaměření programu:

  • typy a funkce porad
  • komplexní příprava na poradu
  • předpoklady úspěšné diskuse
  • zásady efektivní diskuse
  • techniky řešení problému
  • asertivita na poradě, předcházení konfliktům
 • Efektivní vyjednávání

  Tento vzdělávací program je určen pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou pověřováni vedením porad.

  Účastníci se zdokonalí v přípravě porad a ve vedení porad, naučí se řídit průběh porady a diskuse, seznámí se s technikami podporujícími tvořivost při hledání řešení.

  Zaměření programu:

  • typy a funkce porad
  • komplexní příprava na poradu
  • předpoklady úspěšné diskuse
  • zásady efektivní diskuse
  • techniky řešení problému
  • asertivita na poradě, předcházení konfliktům
 • Personální management

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit s aktuálními trendy v personální práci.

  Tento interaktivní seminář je určen těm, kteří se personalistikou zabývají, ale i těm, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů (vedoucí pracovníci všech úrovní). Také těm, kteří se chtějí stát pro svou firmu výjimečnými a kteří chtějí uspět u výběrového řízení.

  Zaměření programu:

  •        základní znaky personální strategie a personální politiky
  •        řízení lidských zdrojů
  •        osobnost a její individuální rozdíly
  •        motivace, hodnocení
  •        vytváření týmů
  •        metody vzdělávání a sebevzdělávání
  •        práce se vztahy, participace a komunikace
  •        získávání a výběr pracovníků
  •        pohovory, dotazníky – diskuse
 • Hodnocení pracovníků (hodnotící pohovory)

  Vzdělávací program je určen pro vedoucí pracovníky na všech úrovních vedení.

  Účastníci se naučí správnému postupu při hodnocení, naučí se sdělovat kritiku a sestavit hodnotící pohovor tak, aby byl motivující.

  Zaměření programu:

  • přínos hodnocení pro firmu
  • typy hodnocení
  • vedení hodnotících pohovorů
  • podrobná příprava pohovorů
  • komunikační techniky
  • asertivní jednání, argumentace
  • sdělování a přijímání kritiky
 • Efektivní tým

  Vzdělávací program je propojením výkladu (teorie) s praktickými nácviky: případové studie a simulační hry.

  Zaměření programu:

  • charakteristika týmu
  • tým a cíle
  • výběr členů týmu, role v týmu
  • osobnost v týmu a její vliv na efektivitu celku
  • komunikace a řešení konfliktů
  • synergie v týmu
  • atmosféra, motivace, ocenění
  • efektivní metody vedení týmu
 • Procesní přístup a řízení jakosti

  Vzdělávací program je určen pracovníkům působícím v systému managementu, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, interním auditorům kvality, pracovníkům v oblasti řízení a zabezpečení kvality.

  Orientovat se v systému řízení jakosti, uplatňovat procesní přístup a znát základní požadavky ISO 9001 patří dnes k základním pilířům práce každého vedoucího pracovníka. Uplatnění procesního přístupu a splnění požadavků ISO 9001 je základní nutností u všech organizací, které jsou certifikovány podle požadavků normy ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 nebo se na certifikaci teprve připravují. Znalost obsahu uvedených norem a jejich správný výklad je základem nejen pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování výkonnosti managementu kvality.

  Cílem je získání základních znalostí pro aplikaci/implementaci požadavků normy do systému managementu kvality organizace a pro jeho udržování a zlepšování.

  Zaměření programu:

  •        Terminologie a základní pojmy,
  •        Proces a procesní přístup,
  •        Směrnice a normy pro systémy managementu kvality,
  •        Systémy managementu kvality dle požadavků ISO 9001,
  •        Interní audity systému managementu kvality ve smyslu směrnice ISO 19011,
  •        Orientace na zákazníka a hodnocení jeho spokojenosti
 • Time management

  Čas je nejvzácnějším disponibilním zdrojem člověka, neboť je nenahraditelný. Základním problémem je odhad časových potřeb pro jednotlivé úkoly a jejich rozložení v reálném čase.

  Zaměření programu:

  •        význam řízení času
  •        organizování času jako efektivní práce manažera
  •        rušivé vlivy při řízení času
  •        proměnlivost výkonnosti a osobní výkonnost
  •        stanovení priorit
  •        snímek pracovního dne
  •        cílový managament, sebekoučování
  •        plánovací systémy
  •        delegování
 • Komunikace

  Efektivní komunikace je klíčem k prosazení zájmů a k dosažení cílů. Chybná nebo nedostatečná komunikace může vyvolat i finanční ztráty, snížení pozitivního image firmy u okolí i u pracovníků firmy.

  Zaměření programu:

  •        komunikace verbální a neverbální,
  •        komunikace v organizaci,
  •        komunikace sestupná, vzestupná, horizontální
  •        interpersonální komunikace
  •        intuice v komunikaci
  •        řízení rozhovoru otázkami
  •        komunikační transakce,
  •        stavba projevu, rétorické dovednosti
  •        jak se naučit diskutovat
  •        vedení konstruktivního rozhovoru
  •        problémy v komunikaci
  •        selektivní vnímání
  •        sémantické problémy
  •        špatná schopnost naslouchání
  •        filtrování
 • Back office manager

  Správně a účelně fungující sekretariát je ztělesněním podnikové kultury. Pokud není sekretariát na profesionální úrovni, ztrácí na důvěryhodnosti celý podnik.

  Zaměření programu:

  •        působnost a funkce sekretariátu
  •        organizační povaha sekretariátu
  •        komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
  •        administrativa, normalizovaná úprava písemností
  •        telefonní styk
  •        firemní kultura a zásady firemní prezentace
  •        osobní image
  •        zvládání trémy, asertivní techniky
  •        stres, relaxace
 • Obchod a zvyšování prodeje

  Prozákaznický přístup

  Key Account management

  Zlepšování prodejních výsledků

  Analýza prodejní organizace

  Nastavení či optimalizace procesů řízení prodeje

  Plánování výsledků, aktivit pro rozvoj obchodu

  Nastavení , sledování a hodnocení  klíčových aktivit ve vazbě na  výsledky

  Rozvoj kompetencí obchodníka

  Mystery shopping / mystery calling

  4NEXT Sales

  Aktivizace, motivace,seberealizace obchodníka

 • Mediální komunikace

  Vzdělávací program je určen pro úředníky, představitele samospráv, členy politických stran, ředitele společností, firem, institucí, komunální politiky, řečníky a všechny, kteří přicházejí do styku s médii.

  Využití audiovizuální a kamerové techniky k získání autentické zpětné vazby, metody Videotréninku interakcí, komunikační techniky.

  Zaměření programu:

  • komunikace a jednání s lidmi (veřejnost, sdělovací prostředky)
  • základní desatero umění mediální komunikace
  • krizový management v komunikaci s médii
  • test rétorické sebereflexe
  • verbální a nonverbální komunikace
  • zásady efektivního jednání – metodou Videotrénink interakcí
  • příprava osobní prezentace, prezentace společnosti, strany, firmy
  • tiskové konference, tiskové besedy
  • press foyer
  • strategie přípravy a realizace interview
 • Prezentace na veřejnosti /přesvědčivá osobní prezentace

  Vzdělávací program je určen všem, kteří reprezentují sebe i svou organizaci na veřejnosti, chtějí zdokonalit své vystupování a být ještě úspěšnější.

  Zaměření programu:

  • zásady úspěšné sebeprezentace
  • komunikace verbální a neverbální
  • srozumitelná formulace myšlenek
  • technika řeči a kultura mluveného projevu (hlasová technika, rétorika)
  • veřejné vystoupení a vedení veřejné diskuse
  • prezentace po telefonu
  • kultura psaného projevu
 • Rétorika a kultivace mluveného projevu

  Vzdělávací program zaměřený na zdokonalení mluveného projevu, správnou sebeprezentaci a prezentaci firmy.

  Zaměření programu:

  • verbální a neverbální komunikace
  • zásady mluveného projevu
  • dech a hlas
  • správná artikulace
  • výslovnostní norma a nejčastější prohřešky
  • kompozice veřejného projevu
 • NLP – neurolingvistické programování

  Cílem NLP je správné pochopení vlastní identity a tím i jasné určení firemní identity.

  Vzdělávací program vedený interaktivní formou obsahuje seznámení se základní strukturou NLP. Jeho hlavním přínosem je přenos poznatků do konkrétních situací.

  Předpokladem efektivního školení je možnost vyzkoušet si nové poznatky v praxi (např. formou rolových her, řešením modelových situací).

  Tři roviny, na které se NLP zaměřuje:

  organizační rovina

  práce se vztahy

  management osobnosti

  NLP zasahuje všechny roviny utváření osobnosti, jejího působení na okolí a  tím i budoucí úspěch.

  Zaměření programu:

  • NLP a cíle
  • NLP a vztahy
  • Koučování s NLP
  • Napomáhání změnám s NLP
  • Vyjednávání s NL

KONTAKTUJTE NÁS

„Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, které překonáš.“ (Ethan Hawke)

KONTAKTUJTE NÁS

EDU solution

13 let na trhu, 13 let rozvíjíme potenciál jednotlivců i firem.

Rozvoj lidských zdrojů je pro nás výzvou, naším cílem je rozvíjet vaše znalosti a dovednosti, hledat nové nástroje, reagovat na změny a být pro vás oporou v dosahování vašich cílů.

CENTRUM PROFESNÍHO ROZVOJE

 

U Nového dvora 216/3

142 00 Praha 4  - Lhotka

 

+420 603 468 758

© Copyright 2017  for EDU solution designed by DUMI. All Rights Reserved.